چهارم تجربی(406)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربی(406) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

17/

5

24/

5

31/

5

مرداد

آزمون هماهنگ

3/

7

ایزدی محمد مهدی

-3

-3

-3

2

4

-3

باقری نژاد محمد

-3

-1

+3

10

10

+1

تقی نسب حسین

+1

-3

-3

6

8

-1

جاوید محمد حسین

+1

-3

-1

8

12

+1

حاج محمد حسینی امیرحسین

+1

-3

+3

12

15

+3

حسن زعیم علی

*

*

*

*

10

+1

حیدری علیرضا

-3

-1

-3

4

18

+3

خالقی محمد محراب

+1

+1

+3

16

8

-1

خراسانی زاده رضا

+3

-1

+3

16

17

+3

رفیعی سینا

+1

+1

-3

10

10

+1

سلطانی امیررضا

-3

-3

-1

4

12

+1

شجاعی مهدی

+3

-1

-6

7

15

+3

صفاری امیر سالار

-3

-1

-1

6

2

-3

صیادی زاده محمد عرفان

-3

-1

-1

6

12

+1

طالبی زاده علی

+3

-1

+3

16

19

+3

عرب علی

+1

-3

+3

12

18

+3

غنچه پور محمد

+1

-1

+3

14

13

+1

فرحبخش مهدی

+3

+3

+3

20

8

-1

فیروزی محمد

+1

-3

-6

3

14

+1

قاضی زاده امیرحسین

-3

-3

+3

8

13

+1

کمالی محمد مهدی

-3

-3

-6

1

0

-6

محمدی محمد

*

*

*

*

2

-3

ملکی صدرا

+1

-3

-1

8

13

+1

نخعی ارسلان

-3

-3

-3

2

5

-3

نعمت الله زاده سید متین

+1

-1

-3

8

4

-3

نوری کسری

+3

-3

-1

10

12

+1

یزدانی علی

-3

-3

+3

8

8

-1

یوسفی اشکان

+1

-3

+3

12

13

+1


منبع این نوشته : منبع
محمد ,زاده ,مهدی ,محمد مهدی ,چهارم تجربی

نمرات دانش آموزان دهم پایگاه تابستانی

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دهم تجربی و ریاضی تابستان 1396

نام خانوادگی و  نام

نمره

آزمون1

نمره

آزمون2

نمره

نهایی

ابوالقاسمی محمد مولا

15

*

15

اخوتی هادی

10

7

10

اسفندیاری محمدمهدی

13

*

13

افشارزاده فرزین

18

*

18

افشاری عرفان

10

*

10

افضلی محمد حسین

*

*

1

اکابری رضا

4

8

8

امیری امیرحسین

14

15

15

امینایی محمدرضا

5

14

14

ایرانمنش علی

*

*

1

آنتیک چی دانیال

12

16

16

بارزمان محراب

12

*

12

بهزادی امیرحسین

7

*

7

بهزادی رضا

10

*

10

پشه شیرانی مهدی

13

12

13

جعفری عرفان

10

*

10

حسینی سید امین

11

*

11

دایی زاده محمد علی

7

7

7

روح الأمینی سیدمحمدحسین

*

*

*

زنگی آبادی امیررضا

*

*

13

ساجدی محمد رضا

14

17

17

سعیدی امیرمحمد

12

12

12

شفیعی مهدی

10

12

12

شمس الدینی سبحان

14

14

14

شمسی امیرحسین

*

*

3

صادقی پور مجتبی

12

16

16

صدقی ابوالفضل

15

*

15

صیفوری سینا

16

*

16

عابدینی مصطفی

10

11

11

عالی مجتبی

13

*

13

عباس زاده امیرحسین

12

15

15

عبدلی نژاد حمیدرضا

*

*

2

علوی سید مهدی

10

16

16

علیزهی مصطفی

4

*

4

علیمرادی فرخ

13

17

17

فلاح پیشه ابوالفضل

*

*

2

قمری محمدحسن

11

13

13

گنجی علی اکبر

13

*

13

محمدخانی محمد رضا

*

*

3

محمدی شهریار

*

*

*

مصطفوی علیرضا

7

7

7

نبهی محمدسالار

7

2

7

وهابی امیرعباس

10

10

10

یزدی زاده ابوالفضل

10

17

17


منبع این نوشته : منبع
محمد ,امیرحسین ,ابوالفضل ,زاده ,مهدی ,نمره

نحوه ارزشیابی مستمر دانش آموزان در درس شیمی دوره متوسطه دوم

برگزاری آزمون کلاسی هفتگی با طرح سه سؤال

( هر پاسخ صحیح +1  و  هر پاسخ غلط -1 )

سؤال 1

صحیح

صحیح

صحیح

غلط

سؤال 2

صحیح

صحیح

غلط

غلط

سؤال 3

صحیح

غلط

غلط

غلط

نمره

+3

+1

-1

-3

معادل

بسیار خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

دانلود مقاله تدوین شده


منبع این نوشته : منبع
صحیح ,سؤال ,صحیح صحیح

اول تجربی الف - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم

تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.

تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس اول تجربیA

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی کلاسی

شرکت در آزمون جامع مستمر (انضباطی)

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

امیری امیرحسین

+1

+8

0

11

20

*

*

20

11

امینی زاده مهدی

0

-6

0

10

10

*

*

10

10

ایزد پناه امیررضا

-3

+8

0

14

19

*

*

19

14

بخت آزاد میعاد

+1

0

0

11

12

-1

*

11

11

دلگانی علی

+7

-16

0

14

14

*

*

14

14

رضایی علیرضا

+2

+10

0

16

20

*

*

20

16

سالاری محسن

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

سعید احمدرضا

+5

0

0

12

17

*

*

17

12

سهرابی محمدعلی

+1

-12

0

16

16

-1

*

15

16

سیدی محمدعلی

+4

-4

4

15

15

*

+6

20

15

شعبانی مهدی

+1

+4

0

15

20

*

*

20

15

شیخ شعاعی علی

+1

-12

0

15

15

*

*

15

15

صفرزاده امیرعباس

+1

-10

0

10

10

*

*

10

10

صیفوری امیررضا

+1

+14

16

20

20

*

+6

20

20

عامری محمدعلی

+1

+10

0

16

20

*

*

20

16

عرب پور محمد حسین

+5

-6

0

12

12

*

*

12

12

فتحی فرهاد

+4

+18

0

17

20

*

*

20

17

فرح بخش محمد رسول

-4

-16

0

12

12

*

*

12

12

قنبری بهشاد

+1

-22

0

11

11

*

*

11

11

کریم زاده ابوالفضل

-7

+4

0

15

15

*

*

15

15

گوری محمدرضا

+1

+12

0

16

20

*

*

20

16

مشایخی امیدرضا

+5

-6

0

16

15

*

*

15

16

معارف دوست امیرحسین

+5

-4

6

16

17

*

+6

20

16

ملک قاسمی حسین

0

-10

0

14

14

*

*

14

14

منصوری عبدالوحید

+5

-10

0

15

15

*

*

15

15

موسی علی مهرشاد

-1

-12

8

16

16

*

+6

20

16

مهدی زاده شایان

-1

-18

0

14

14

-1

*

13

14


منبع این نوشته : منبع
نمره ,جامع ,مستمر ,محمدعلی ,مهدی ,زاده ,مستمر انضباطی ,نمره مستمر ,جامع مستمر2 ,جامع مستمر1 ,نمره پایانی

اول ریاضی(102)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم

تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدی محمد علی

*

+16

11

19

20

-1

19

19

احمدی نژاد مهدی

+2

+20

14

20

20

 

20

20

ایرانمنش علی

+1

+4

8

17

20

-1

19

17

پارسا مهدی

+2

+2

16

14

20

 

20

14

پرورش پارسا

-4

+5

10

20

20

 

20

20

پورنامداری علی اکبر

+2

+16

9

16

20

 

20

16

توحیدی احمدرضا

+2

+18

13

18

20

 

20

18

جباری محمد مهدی

+1

+6

16

16

20

 

20

16

حاج غلامرضایی مصطفی

+1

+14

14

19

20

 

20

19

حسینی محمد سروش

-6

-8

10

17

17

 

17

17

دانایی علی

*

+16

9

19

20

-1

19

19

دوست محمدی علی

+2

-12

9

14

14

 

14

14

رمضانی مهدی

+2

+10

12

20

20

 

20

20

روح الأمینی سید ابوالفضل

+1

+8

12

19

20

 

20

19

زحمت کش امیرحسین

+3

+26

15

19

20

 

20

19

زهره کرمانی علی

-6

-2

0

0

0

-1

4

0

شریفی سامان

+2

+10

14

18

20

 

20

18

شعاعی حسین

+2

+18

12

19

20

 

20

19

صمدی حمیدرضا

-3

-13

11

17

17

-1

16

17

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

+2

+28

17

18

20

 

20

18

عظیمی مهدی

+3

+20

16

18

20

 

20

18

غنی پور سید محمد مهدی

+1

-8

11

19

19

-1

18

19

فهیمی محمد مهدی

+1

+20

14

18

20

 

20

18

قادری پور علی

+1

-4

8

18

18

 

18

18

قهاری محمدحسین

+2

+12

10

19

20

 

20

19

لطفعلی پور علیرضا

-6

-10

0

17

17

 

17

17

محبی فر  محمدعلی

+1

-14

8

18

18

-1

17

18

منوچهری پویا

+1

-8

5

19

19

-2

17

19

مولایی عرفان

+3

+16

12

19

20

 

20

19

مؤمنی فر محمد امین

-5

-4

4

15

15

-1

14

15

میررضایی پور سید مهدی

+1

-2

9

18

18

 

18

18

میرزایی امیرحسین

-2

-2

11

16

16

 

16

16

میرزایی محمد امین

+2

+4

11

18

20

 

20

18

نجفی محسن

-5

-18

5

17

17

 

17

17

نقیبی احمد

-2

+10

13

19

20

 

20

19


منبع این نوشته : منبع
نمره ,مهدی ,محمد ,جامع ,مستمر ,پایانی ,محمد مهدی ,محمد امین ,نمره مستمر ,جامع مستمر2 ,جامع مستمر1

اول تجربی(103)- جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم

تذکر1: در مواردیکه نمره پایانی از نمره جامع مستمر1 بیشتر بوده با عنوان جامع مستمر2 جایگزین آن گردیده و مجددا نمره مستمر محاسبه گردیده است.
تذکر2: حداقل نمره برای عدم محاسبه مجموع کلاسی منفی بجای نمره 15 ، نمره 10 درنظر گرفته شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر

انضباطی

نمره نهایی مستمر

نمره پایانی دوم

احمدزاده آرمین

+2

+14

16

18

20

-1

19

18

افتادگان حسین

+1

+16

13

19

20

 

20

19

افشین پویا

+1

-4

4

13

13

 

13

13

افضلی عرفان

+1

+2

16

19

20

 

20

19

اکبری محمد مهدی

+2

+8

11

18

20

 

20

18

باقری شادمهر

-5

-17

0

9

4

 

4

9

پرستار یزدان

+1

+12

17

17

20

 

20

17

پورشعبان سعید

-2

+2

11

19

19

 

19

19

پورنخعی یاسین

+2

+2

11

16

20

 

20

16

جعفرپور محراب

+1

+14

11

18

20

 

20

18

حاجی ماهانی ابوالفضل

+1

-8

13

15

15

 

15

15

حسنی محمد مهدی

+3

+13

12

18

20

 

20

18

خواجه خلیلی محمدجواد

+1

+14

13

17

20

 

20

17

دهقانی پور حسین

-3

-11

0

12

12

 

12

12

رجایی رامبد

-1

-8

11

15

15

 

15

15

رجبی احسان

+1

+10

10

18

20

 

20

18

رحمان نژاد علی

+4

-12

0

12

12

 

12

12

سالاری علی

+1

-12

5

12

12

 

12

12

سعیدی نژاد علی

+1

+2

6

17

20

 

20

17

سلطانی هادی

+2

-10

10

17

17

 

17

17

سیف الدینی مهدی

-2

+4

8

17

19

 

19

17

شجاعی نسب سید عرفان

*

+12

11

16

20

 

20

16

شهابی نژاد محمد مهدی

+1

+28

14

20

20

 

20

20

فرخیان محمد حسین

+2

-4

15

20

20

 

20

20

کریم زاده محمد حسین

+1

+8

13

17

20

 

20

17

گرگانی محمد

+1

+18

18

19

20

 

20

19

مالکی امیرحسن

+2

+8

18

19

20

 

20

19

محمدی علی

+1

+6

10

18

20

-1

19

18

مرتضوی سید محمد جواد

+3

-6

11

16

16

 

16

16

معصومی فر مهدی

+1

+13

14

19

20

 

20

19

معین الدینی بنیامین

+1

+4

10

15

20

 

20

15

مهدوی سید مهدی

+5

+24

16

18

20

 

20

18

مهدی زاده علی

+4

+26

18

19

20

 

20

19

مؤمن زاده کی نیا

+1

+6

13

18

20

 

20

18

نجم الدین امیر مهدی

+1

+10

13

20

20

 

20

20

نورزایی کیارش

+1

-14

0

9

4

-1

3

9


منبع این نوشته : منبع
نمره ,مهدی ,محمد ,حسین ,مستمر ,جامع ,محمد مهدی ,محمد حسین ,نمره مستمر ,جامع مستمر2 ,جامع مستمر1

دهم ریاضی (102) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول ریاضی (102)  دبیرستان پیامبر اعظم(ص) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

موازنه

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 11/2

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدی محمد علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

احمدی نژاد مهدی

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

ایرانمنش علی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

پارسا مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

پرورش پارسا

 

 

+1

*

-2

-2

 

-1

-4

پورنامداری علی اکبر

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

توحیدی احمدرضا

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

جباری محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

حاج غلامرضایی مصطفی

+3

 

 

*

-2

*

 

*

+1

حسینی سید محمد سروش

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

دانایی علی

 

-1

 

*

*

*

 

*

*

دوست محمدی علی

+3

 

 

*

+1

-2

 

*

+2

رمضانی مهدی

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

روح الأمینی سید ابوالفضل

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

زحمت کش امیرحسین

+2

 

+1

*

+1

*

 

-1

+3

زهره کرمانی علی

 

-1

 

*

-2

-2

 

-1

-6

شریفی سامان

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

شعاعی حسین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

صمدی حمیدرضا

 

-1

 

-1

-2

*

 

*

-3

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

عظیمی مهدی

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

غنی پور سید محمد مهدی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

فهیمی محمد مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قادری پور علی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

قهاری محمدحسین

 

 

+1

*

+1

*

 

*

+2

لطفعلی پور علیرضا

 

 

 

-1

-2

-2

 

-1

-6

محبی فر  محمدعلی

 

-1

 

*

+1

*

 

*

+1

منوچهری پویا

 

-1

 

*

+1

*

-1

*

+1

مولایی عرفان

+2

 

 

*

+1

*

 

*

+3

مؤمنی فر محمد امین

 

-1

 

-1

-2

-2

 

*

-5

میررضایی پور سید مهدی

 

 

 

*

+1

*

 

*

+1

میرزایی امیرحسین

 

 

 

*

-2

*

 

*

-2

میرزایی محمد امین

+1

 

 

*

+1

*

 

*

+2

نجفی محسن

 

 

 

*

-2

-2

 

-1

-5

نقیبی احمد

 

 

 

*

+1

-2

 

-1

-2


منبع این نوشته : منبع
مهدی ,محمد ,محمد مهدی ,محمد امین ,کلاسی دانش

دهم تجربی (103) - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان  کلاس اول تجربی(103) نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات69  تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

انضباطی 10/2

کلاسی

سؤالات 91 تا 95

جمع

احمدزاده آرمین

-1

 

*

+1

*

 

+1

*

+2

افتادگان حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افشین پویا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

افضلی عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

اکبری محمد مهدی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

باقری شادمهر

 

 

*

-2

-2

 

 

-1

-5

پرستار یزدان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

پورشعبان سعید

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

پورنخعی یاسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

جعفرپور محراب

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حاجی ماهانی ابوالفضل

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

حسنی محمد مهدی

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

خواجه خلیلی محمدجواد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

دهقانی پور حسین

 

 

-1

-2

*

 

 

*

-3

رجایی رامبد

 

 

*

+1

-2

-1

 

*

-1

رجبی احسان

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

رحمن نژاد علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

سالاری علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سعیدی نژاد علی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

سلطانی هادی

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

سیف الدینی مهدی

 

 

*

-2

*

 

 

*

-2

شجاعی نسب سید عرفان

 

 

*

+1

*

 

 

-1

*

شهابی نژاد محمد مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

فرخیان محمد حسین

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

کریم زاده محمد حسین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

گرگانی محمد

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مالکی امیرحسن

 

+1

*

+1

*

 

 

*

+2

محمدی علی

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1

مرتضوی سید محمد جواد

 

+2

*

+1

*

 

 

*

+3

معصومی فر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

معین الدینی بنیامین

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

مهدوی سید مهدی

+3

+1

*

+1

*

 

 

*

+5

مهدی زاده علی

+3

 

*

+1

*

 

 

*

+4

مؤمن زاده کی نیا

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نجم الدینی امیر مهدی

 

 

*

+1

*

 

 

*

+1

نورزایی کیارش

-1

 

*

+1

*

-1

 

*

+1


منبع این نوشته : منبع
مهدی ,محمد ,حسین ,زاده ,الدینی ,کلاسی ,محمد مهدی ,محمد حسین ,کلاسی دانش

دهم تجربی الف - عملکرد فعالیتهای کلاسی دانش آموزان


به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسی دانش آموزان کلاس اول تجربی(الف) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

پاورپوینت ها

سؤالات 69 تا 77

ت د فصل اول

ت د فصل دوم

جلسه پنجشنبه1

جلسه پنجشنبه2

سؤالات 91 تا 95

کلاس سه شنبه 12/2

جمع

امیری امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

امینی زاده مهدی

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

-1

0

ایزد پناه امیررضا

 

 

-1

+1

*

-3

+1

*

-1

-3

بخت آزاد میعاد

-1

 

*

+1

*

*

+1

-1

-1

+1

دلگانی علی

+1

+1

*

+1

*

*

+1

*

+3

+7

رضایی علیرضا

+1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+2

سالاری محسن

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سعید احمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

سهرابی محمدعلی

-1

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

سیدی محمدعلی

+1

+2

*

+1

*

*

+1

*

-1

+4

شعبانی مهدی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

شیخ شعاعی علی

 

+1

*

+1

*

*

*

*

-1

+1

صفرزاده امیرعباس

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

صیفوری امیررضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عامری محمدعلی

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

عرب پور محمد حسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

فتحی فرهاد

 

 

-1

+1

*

*

+1

*

+3

+4

فرح بخش محمد رسول

 

 

*

-1

*

-3

+1

*

-1

-4

قنبری بهشاد

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

کریم زاده ابوالفضل

 

 

-1

+1

*

-3

-3

*

-1

-7

گوری محمدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

-1

+1

مشایخی امیدرضا

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

معارف دوست امیرحسین

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

ملک قاسمی حسین

 

 

-1

+1

-1

-3

+1

*

+3

0

منصوری عبدالوحید

 

 

*

+1

*

*

+1

*

+3

+5

موسی علی مهرشاد

 

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1

مهدی زاده شایان

-1

 

*

-1

*

*

+1

*

-1

-1منبع این نوشته : منبع
محمدعلی ,مهدی ,زاده ,دانش آموزان ,کلاسی دانش

چهارم ریاضی ب - جدول نمرات مستمر و پایانی نیمسال دوم

تذکر1: در صورتیکه نمره کسب شده شما در آزمون پایانی بالاتر از نمره آزمون جامع مستمر بوده، نمره آزمون پایانی جایگزین         نمره جامع مستمر شده (جامع مستمر2) و بر مبنای آن مجددا نمره مستمر دوم محاسبه شده است.

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب)

نیمسال دوم 96-1395

نام خانوادگی و  نام

جمع

جامع مستمر1

جامع مستمر2

نمره مستمر اولیه

کلاسی

نمره مستمر

دوم

نمره پایانی دوم

تویسرکانی ابوالفضل

-13

3

11

11

+4

15

11

جعفری محمد امین

-7

3

10

10

+2

12

10

دانشی محمد حسین

-27

0

6

0

-2

1

6

سلاجقه علیرضا

-3

10

15

15

+1

16

15

سلطانی امین

-22

1

12

12

+1

13

12

شاه محمدی امیرحسین

+1

11

15

16

+2

18

15

صادقی محمدامین

-5

0

19

19

+4

20

19

طاهری احسان

-3

11

13

13

+4

17

13

عاشوری حسن

-9

3

13

13

+4

17

13

عبدلی محمدرضا

-9

8

*

1

-2

1

8

عراقی زاده محمد فاضل

-15

5

9

9

+3

12

9

عرب محمدرضا

-3

13

14

14

+4

18

14

عرب زاده وحید

-22

7

14

14

+1

15

14

عرب ناصری امیرحسین

-7

12

17

17

+3

20

17

فرامرزی سعید

-21

0

10

10

-2

8

10

فکوری هرندی سیاوش

-13

12

*

12

+4

16

7

قنبری علی

-5

0

15

15

-2

13

15

محمدی امیرحسین

-9

6

14

14

+3

17

14

محمدی سبحان

-11

0

15

15

+1

16

15

مددی زاده امیررضا

-9

14

*

14

+4

18

13

وجهدینی احسان

-19

8

13

13

+3

16

13

هادی زاده احمدرضا

-18

0

8

1

-2

1

8

 


منبع این نوشته : منبع
نمره ,مستمر ,جامع ,پایانی ,زاده ,امیرحسین ,نمره مستمر ,چهارم ریاضی ,محمدی امیرحسین ,جامع مستمر2 ,نمره آزمون